Περί…

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας: 2 θεωρία + 1 ασκήσεις πράξεις + 1 εργαστήριο
Tυπικό εξάμηνο διδασκαλίας: Ε΄

Διδασκαλία: Η διδασκαλία του μαθήματος έχει τη μορφή 15 διαλέξεων και ισάριθμων εργαστηριακών ασκήσεων, στο πλαίσιο των οποίων υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης εργασιών.

Ενδεικτικά προαπαιτούμενα: Γραμμική Άλγεβρα, Λογισμός Ι, Σήματα και Συστήματα.

Διδακτικές μονάδες: 5

Σκοπός και στόχοι του μαθήματος:
Το μάθημα αποσκοπεί στο να παράσχει στο σπουδαστή βασικές γνώσεις επεξεργασίας διακριτών σημάτων. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στην κατανόηση των διαφορετικών τρόπων αναπαράστασης ενός διακριτού σήματος (Διακριτός μετασχηματισμός Fourier, Μετασχηματισμός Ζ) καθώς και στους τρόπους περιγραφής ενός διακριτού συστήματος.
Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος οι σπουδαστές θα πρέπει να μπορούν:

 • Να περιγράφουν ένα διακριτό σήμα ή σύστημα στο πεδίο της συχνότητα και στο πεδίο z και να εξάγουν χρήσιμες πληροφορίες σχετικές με τις ιδιότητες του σήματος και του συστήματος αντίστοιχα.
 • Να σχεδιάζουν IIR και FIR φίλτρα.

Περίγραμμα μαθήματος:

 • Διακριτό σήμα – Θεώρημα δειγματοληψίας
 • Χαρακτηριστικά διακριτά σήματα – Πράξεις μεταξύ σημάτων – Συνέλιξη
 • Διακριτή σειρά Fourier και διακριτός μετασχηματισμός Fourier – Ιδιότητες
 • Μετασχηματισμός Ζ – Ιδιότητες – Αντίστροφος μετασχηματισμός Ζ
 • Διακριτό σύστημα – Συνάρτηση συστήματος – Ευσταθές, αιτιατό, χρονικά αμετάβλητο σύστημα
 • Εξισώσεις διαφορών
 • Κρουστική απόκριση και συνάρτηση μεταφοράς
 • Αναδρομικές εξισώσεις – Επίλυση αναδρομικών εξισώσεων
 • Υλοποίηση διακριτών συστημάτων – Μπλοκ διαγράμματα
 • IIR και FIR φίλτρα
 • Τεχνικές σχεδίασης IIR φίλτρων
 • Τεχνικές σχεδίασης FIR φίλτρων.

Βασική Βιβλιογραφία:

 1. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Σημειώσεις Θεωρίας, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες
 2. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Σημειώσεις Εργαστηριακών Ασκήσεων, Τ.Ε.Ι. Σερρών, Σέρρες
 3. Γ. Π. Σύρκος, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Αθήνα, 2000
 4. M. H. Hayes, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, (Σειρά Schaum) Εκδόσεις Τζιόλα, Θεσσαλονίκη, 2000

Συμπληρωματική Βιβλιογραφία:

 1. Σ. Μ. Πανάς, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 1987
 2. A. V. Oppenheim and R. W. Schafer, Discrete-Time Signal Processing, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1989
 3. J. G. Proakis and D. G. Manolakis, Digital Signal Processing, Macmillan, New York, 1992
 4. A. Papoulis, Signal Analysis, McGraw Hill, New York, 1977